Veel plastics in oppervlaktewater

Met het afvoeren van regenwater stromen zand, blad / slib (met daaraan gebonden zware metalen en PAK’s), oliën, blikjes, petflesjes en fijner zwerfvuil mee de straatkolk in. Kolken horen voorzien te zijn van een stankscherm-systeem om te zorgen dat dit vuil in de zandvang van de kolk achterblijft. De praktijk laat echter zien dat in veel kolken het stankscherm ontbreekt of niet meer functioneert. Hierdoor stroomt het straatvuil ongehinderd mee de afvoerleidingen in. Een deel van het vuil blijft achter en veroorzaakt verstoppingsproblemen, de rest stroomt met het regenwater mee en wordt ongezuiverd geloosd in het oppervlaktewater (bij een gescheiden stelsel).

In stedelijk gebied kan regenwaterafvoer de waterkwaliteit in de grachten, vaarten en sloten zeer negatief beïnvloeden. Dit beperkt de kansen voor plant en dier. Troep in het water bepaalt ook het straatbeeld en belemmert de ervaring van een schone leefomgeving.

De oplossing

De Putklep beëindigt de problemen van de bestaande stankschermen: Het houdt vuil tegen en zorgt ervoor dat dit in de daarvoor bestemde zandvang ophoopt. De gemeente kan dit vervolgens eenvoudig periodiek leeghalen. Dit voorkomt verspreiding van de troep en verontreiniging van het oppervlaktewater.